còn lại (kết thúc 30-09-2017)


Khóa học định giá xây dựng, Cấp chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng tại Hà Nội

Số lượng còn

0

Giá cùng nhập

500,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch Inax HAL-20B/HB-01

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

2,610,000đ
2,995,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch Inax HAL-20B/HB-03

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

2,610,000đ
2,995,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch Inax HAL-20B/HB-07

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

2,610,000đ
2,995,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch Inax HAL-20B/HB-05

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

2,610,000đ
2,995,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch Inax HAL-25B/CWL-01

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

1,500,000đ
1,650,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch Inax HAL-25B/CWL-03

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

1,500,000đ
1,650,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch Inax HAL-25B/CWL-06

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

1,500,000đ
1,650,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch INAX 355/VIZ-7N

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

560,000đ
610,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch INAX 355/VIZ-1N

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

530,000đ
610,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch INAX 355/VIZ-6N

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

530,000đ
610,000đ

còn lại (kết thúc 10-10-2017)


Gạch INAX 355/VIZ-3N

Chương trình siêu khuyến mãi mùa thu dành riêng cho dòng gạch Inax được áp dụng từ ngày 01/09/2017 đến 10/10/2017

Số lượng còn

1,000 m2

Giá cùng nhập

530,000đ
610,000đ